Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Firma Przedsiębiorstwo Handlowe Arkadiusz Ivanoski, NIP: 5221229376, REGON 365793437, reprezentowana przez Arkadiusza Ivanoskiego.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Bogatyńska 4/29m, 01-461  Warszawa lub email: sklep@dentalfresh.pl lub telefonicznie pod numerem  kom. 732 940 885.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających zawartej z Państwem umowy przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania Państwu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

4. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostaną zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Hedat Arkadiusz Ivanoski. Pani/Pana dane osobowe dane mogą być udostępniane jedynie gdy wymaga tego usługa, którą Państwo zamówili i wyrazicie na to zgodę.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@dentalfresh.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul.Bogatyńska 4/29, 01-461 Warszawa.

 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki, fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje można się z nami skontaktować, pisząc na adres sklep@dentalfresh.pl